Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 08-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu CPC3

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC3

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC3

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC3

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC3

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC3

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC3

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC3

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:25
Trường đấu CPC3

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC3

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC3

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC3

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:33
Trường đấu CPC3

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC3

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu CPC3

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC3

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC3

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC3

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC3

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC3

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:19
Trường đấu CPC3

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu CPC3

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:40
Trường đấu CPC3

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC3

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC3

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:28
Trường đấu CPC3

Trận 39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu CPC3

Trận 40

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Trận 41

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:00
Trường đấu CPC3

Trận 43

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC3

Trận 44

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Trận 45

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC3

Trận 46

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3

Trận 47

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Trận 48

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 49

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC3

Trận 50

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Trận 51

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC3