Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 07-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:53
Trường đấu CPC5

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC5

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC5

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC5

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC5

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC5

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC5

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC5

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC5

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC5

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC5

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC5

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:48
Trường đấu CPC5

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC5

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC5

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC5

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC5

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC5

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC5

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC5

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC5

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC5

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu CPC5

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:04
Trường đấu CPC5

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC5

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC5

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu CPC5

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC5

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC5

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:14
Trường đấu CPC5

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC5