Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 07-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC2

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC2

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC2

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:29
Trường đấu CPC2

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC2

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC2

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC2

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC2

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC2

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:35
Trường đấu CPC2