Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 06-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7A

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7A

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7A

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7A

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7A

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu TH7A

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7A

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:19
Trường đấu TH7A

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7A

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu TH7A

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7A

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7A

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A