Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 07-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu NN1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu NN1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu NN1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu NN1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu NN1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu NN1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu NN1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu NN1

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu NN1

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu NN1

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu NN1

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu NN1

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu NN1

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu NN1

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu NN1

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu NN1

Trận 39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận 40

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu NN1

Trận 41

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Trận 42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Trận 43

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu NN1

Trận 44

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Trận 45

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Trận 46

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu NN1

Trận 47

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu NN1