Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC4 ngày 08-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:09
Trường đấu CPC4

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC4

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC4

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu CPC4

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC4

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC4

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC4

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu CPC4

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu CPC4

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC4

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC4

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC4

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC4

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC4

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC4

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu CPC4

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:06
Trường đấu CPC4