Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC4 ngày 07-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC4

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC4

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC4

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu CPC4

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC4

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC4

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC4

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu CPC4

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:14
Trường đấu CPC4

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC4

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC4

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC4