Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 25-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC3

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:58
Trường đấu CPC3

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC3

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC3

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC3

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC3

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:42
Trường đấu CPC3

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC3

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC3

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC3

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC3

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC3

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu CPC3

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC3

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC3

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC3

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC3

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC3

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:56
Trường đấu CPC3

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:41
Trường đấu CPC3