Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 06-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:29
Trường đấu CPC3

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:34
Trường đấu CPC3

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu CPC3

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC3

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:31
Trường đấu CPC3

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC3

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:52
Trường đấu CPC3

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC3

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3