Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 03-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC3

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC3

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC3

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC3

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC3

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC3

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC3

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC3