Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 30-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:29
Trường đấu CPC2

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC2

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC2

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC2

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu CPC2

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC2

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC2

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC2

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:18
Trường đấu CPC2

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC2

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC2

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:24
Trường đấu CPC2

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC2

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC2

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:55
Trường đấu CPC2

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC2

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC2

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC2

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC2

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC2

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC2

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC2

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC2

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC2

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC2

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC2

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC2

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:34
Trường đấu CPC2

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu CPC2

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC2

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu CPC2

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC2

Trận 39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2

Trận 40

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Trận 41

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC2

Trận 42

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC2

Trận 43

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2