Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 03-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC2

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC2

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC2

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC2

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC2

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC2

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC2

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC2

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC2

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC2

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC2

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC2

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC2

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC2

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC2

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC2

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu CPC2

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC2

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC2

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:23:47
Trường đấu CPC2

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC2