Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 25-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:05
Trường đấu CPC1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:06
Trường đấu CPC1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu CPC1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:55
Trường đấu CPC1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:23
Trường đấu CPC1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC1

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:21:49
Trường đấu CPC1

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC1

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:15
Trường đấu CPC1