Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 06-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7B

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:27
Trường đấu TH7B

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7B

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:57
Trường đấu TH7B

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7B

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7B

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7B

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7B

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7B

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu TH7B

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:15
Trường đấu TH7B

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu TH7B

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7B

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7B

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7B

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:22
Trường đấu TH7B

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu TH7B

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7B

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B