Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 03-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7B

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7B

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7B

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7B

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7B

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7B

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7B

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:14
Trường đấu TH7B

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7B

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu TH7B

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B