Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 30-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:51
Trường đấu TH7A

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7A

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu TH7A

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7A

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:11
Trường đấu TH7A

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7A

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7A

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu TH7A

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7A

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7A

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7A

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:00
Trường đấu TH7A

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu TH7A

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7A

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu TH7A

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7A

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu TH7A

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7A

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:04
Trường đấu TH7A

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A