Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 27-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu PO1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu PO1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu PO1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu PO1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu PO1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu PO1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu PO1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu PO1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu PO1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu PO1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu PO1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu PO1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu PO1

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu PO1

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu PO1

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu PO1

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu PO1

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu PO1

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu PO1

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu PO1

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu PO1

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:15
Trường đấu PO1

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận 39

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu PO1

Trận 40

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu PO1

Trận 41

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu PO1

Trận 42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu PO1

Trận 43

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu PO1

Trận 44

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu PO1