Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 02-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:19
Trường đấu PO1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1