Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 30-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu NN1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu NN1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu NN1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu NN1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu NN1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu NN1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu NN1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu NN1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu NN1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu NN1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu NN1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu NN1

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu NN1

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu NN1

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu NN1

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu NN1

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu NN1

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu NN1

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu NN1

Trận 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu NN1

Trận 37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu NN1

Trận 38

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu NN1

Trận 39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu NN1

Trận 40

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận 41

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận 42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu NN1

Trận 43

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Trận 44

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu NN1

Trận 45

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Trận 46

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 47

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:35
Trường đấu NN1

Trận 48

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu NN1

Trận 49

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu NN1

Trận 50

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu NN1

Trận 51

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1