Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 06-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:36
Trường đấu NN1

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu NN1

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu NN1

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu NN1

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu NN1

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:43
Trường đấu NN1

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu NN1

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:11
Trường đấu NN1

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1