Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 30-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:04
Trường đấu CPC5

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:54
Trường đấu CPC5

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:10
Trường đấu CPC5

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC5

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC5

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC5

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC5

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC5

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC5

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:45
Trường đấu CPC5

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC5

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC5

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC5

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC5

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC5

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC5

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC5

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC5

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC5

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:32
Trường đấu CPC5

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC5

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC5

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC5

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC5

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu CPC5

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC5

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu CPC5

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:24
Trường đấu CPC5

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC5

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC5

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC5