Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 27-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC5

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC5

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:47
Trường đấu CPC5

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu CPC5

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC5

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC5

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:02
Trường đấu CPC5

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC5

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC5