Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 06-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu CPC5

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC5

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC5

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC5

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC5

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu CPC5

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC5

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC5

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC5

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC5

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC5

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC5