Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 01-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC5

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC5

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC5

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC5

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:05
Trường đấu CPC5