Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC4 ngày 30-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu CPC4

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC4

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu CPC4

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC4

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC4

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC4

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu CPC4

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC4

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC4

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC4

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC4

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC4

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu CPC4

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC4

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:21
Trường đấu CPC4

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC4

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:48
Trường đấu CPC4

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC4

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:06
Trường đấu CPC4