Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC4 ngày 25-06-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu CPC4

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC4

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC4

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu CPC4

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:29
Trường đấu CPC4

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu CPC4

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu CPC4

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC4

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC4

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC4

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:43
Trường đấu CPC4

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC4